Partijen:

 • Alle gebruikers met toegang tot de Way2Save applicatie, hetzij direct met een eigen inlogomgeving, hetzij indirect via een integratie met samenwerkende partijen (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke)

en

 • De besloten vennootschap Way2Save B.V., gevestigd te Breda aan de Stadionstraat 11-C10, 4815 NC, KVK-nummer 71109617 (hierna: Verwerker),

    nemen in aanmerking dat:

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke met Way2Save een overeenkomst heeft gesloten, voor de uitvoering waarvan zij verwerker (deels) in wenst te schakelen;
 • Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker ten behoeve van het voorgaande een verwerkersovereenkomst willen sluiten, op grond waarvan verwerker persoonsgegevens van en/of aangedragen door verwerkingsverantwoordelijke verwerkt;
 • Deze verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uitmaakt van alle andere tussen partijen gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken;
 • Verwerker bij de uitvoering van deze overeenkomst aangemerkt kan worden als verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (hierna: “AVG”);
 • Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG;
 • Waar in deze overeenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG bedoeld worden;
 • Verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst voor de verwerking en waarvoor de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden gelden;
 • Verwerker hiertoe bereid is en tevens bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen haar macht ligt;
 • De AVG aan verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische- en organisatorische (beveiliging)maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
 • De AVG daarnaast aan verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om toe te zien op de naleving van die maatregelen;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze (verwerkers)overeenkomst.

en zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1  Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking in het kader van deze verwerkersovereenkomst zal uitsluitend plaatsvinden, als gevolg van het gegeven dat licentiehouders van “Pararius/Pararius Office” in contact komen met verwerker en in dat kader –via het platform van verwerkeingsverantwoordelijke- persoonsgegevens verstrekken aan verwerker, teneinde verwerker contact te kunnen laten opnemen met in de diensten van verwerker geïnteresseerde personen. Daaruit voortvloeiende afspraken worden -met nadere instemming- vastgelegd in deze overeenkomst.

1.2  Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan als door verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze verwerkersovereenkomst zijn genoemd en/of wanneer deze tussentijds wijzigen en/of aangevuld dienen te worden.

 

Artikel 2. Verplichtingen verwerker

2.1  Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal verwerker zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door verwerker vanuit diens rol.

2.2  Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke, op haar verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze verwerkersovereenkomst.

2.3  De verplichtingen van verwerker die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag of in opdracht van verwerker.

2.4  Het verwerken van persoonsgegevens door verwerker zal nimmer met zich meebrengen dat de databases van verwerker worden verrijkt met de gegevens afkomstig uit de datasets van verwerkingsverantwoordelijke, tenzij het de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm betreft. In dat geval is het verwerker toegestaan deze gegevens voor eigen overige doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1  Het is verwerker (en degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag en/of in opdracht van verwerker) niet toegestaan persoonsgegevens te verwerken en/of door te geven aan een derde buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1  De toegestane verwerkingen zullen door verwerker worden uitgevoerd binnen een
(semi-)geautomatiseerde omgeving.

4.2  Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van verwerkings- verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van verwerkings- verantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door verwerkings- verantwoordelijke aan verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij verwerkingsverantwoordelijke.

4.3  Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1  Verwerkingsverantwoordelijke geeft verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

5.2  Op verzoek van verwerkingsverantwoordelijke zal verwerker de verwerkings- verantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen door verwerker ingeschakelde derden bezwaar te maken. Als verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de verwerker ingeschakelde derden, zullen partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

5.3  Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

 

Artikel 6. Beveiliging

6.1  Verwerker zal zich inspannen passende technische- en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2 Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.3  Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal verwerker ervoor zorgdragen dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 7. Meldplicht

7.1  In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens), zal verwerker verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld, doch uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur informeren, naar aanleiding waarvan verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen al of niet zal informeren. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

7.2  Verwerkingsverantwoordelijke zal gevolg geven aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake betrokken autoriteiten en eventuele andere betrokkenen.

 • De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
 • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is, de periode waarbinnen het lek heeft bestaan);
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij verwerker en/of bij een door haar ingeschakelde derde en/of onderaannemer;
 • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is, het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
 • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
 • of de gegevens versleuteld, gehasht en/of op een andere manier onbegrijpelijk en/of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
 • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding.

 

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

8.1  In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan verwerker, zal verwerker het verzoek doorsturen aan verwerkings- verantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkings- verantwoordelijke zal het verzoek vervolgens zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de verwerkingsverantwoordelijke hulp nodig heeft van de verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan de verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

9.1  Op alle persoonsgegevens die verwerker van verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2  Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover verwerkings- verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen en/of indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10. Audit

10.1            Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een externe, onafhankelijke auditor die aan geheimhouding is gebonden, en wel ter controle van naleving van alle punten uit deze verwerkersovereenkomst.

10.2            Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat verwerkingsverantwoordelijke de bij verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aandraagt die een door verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze verwerkersovereenkomst door verwerker. De door verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt plaats vanaf twee weken na voorafgaande aankondiging door verwerkingsverantwoordelijke, zulks maximaal eens per jaar.

10.3            Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is en tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van verwerker heeft.

10.4            De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld en al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door partijen gezamenlijk.

10.5            De redelijkerwijs ter zake de audit gemaakte kosten, worden door verwerkings- verantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor in te huren derden altijd door verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.

10.6            Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke ondersteunt bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (hierna: “DPIA”), wanneer verwerker dit op grond van de AVG verplicht is. Deze ondersteuning kan zich onder andere uiten in het ter beschikking stellen van de benodigde informatie door verwerker aan verwerkingsverantwoordelijke, met het oog op een correct uitvoeren van de DPIA. Afhankelijk van de diepgang van deze werkzaamheden kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 Deze verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de “hoofdovereenkomst” tussen partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

11.2  De verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

11.3 Partijen mogen deze verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse
schriftelijke instemming.    

 11.4 Na beëindiging van de verwerkersovereenkomst vernietigt verwerker de van

 verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen

 anders overeenkomen.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 De verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank die ook bevoegd is in het kader van de overeenkomst te oordelen.

12.3 Indien één of meer bepalingen van de verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

12.4 Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen eraan meewerken deze verwerkers- overeenkomst aan te passen, teneinde aan verplichtingen voortvloeiend uit die wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.

12.5 In geval van strijdigheid van verschillende documenten en/of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 

 1. de hoofdovereenkomst;
 2. deze verwerkersovereenkomst;
 3. de algemene voorwaarden van verwerkingsverantwoordelijke;
 4. eventuele aanvullende voorwaarden.