Voorwaarden Way2Save

Onder Way2Save wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan Way2Save B.V., gevestigd aan de brede Steeg 41, 5062KG te Oisterwijk.

You choose, we deliver!

Wij zorgen voor een heldere uiteenzetting van diverse leveranciers zodat u een keuze kunt maken en zelf de meest passende oplossing in nutsvoorzieningen selecteert. U kiest en wij zorgen voor de service omtrent het verkrijgen van nutsvoorzieningen bij de gekozen leverancier. De voorwaarden van de geselecteerde leverancier zijn van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden voor www.Way2Save.nl


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.Way2Save.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Way2Save bv . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Way2Save bv is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Way2Save bv.


Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Way2Save bv te mogen claimen of te veronderstellen.
Way2Save bv streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Way2Save bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.Way2Save.nl op deze pagina.